Dokumentation: Se politiets afgørelse i Amin Skov-sagen

Efter at have efterforsket sagen i mere end et halvt år har Sydøstjyllands Politiet måtte opgive sagen mod Amin Skov. Restauratøren var sigtet for at have startet den påsatte brand på Vejlegården, men på grund af manglende beviser er sagen nu droppet.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder og information

Branden og sagen mod Amin Skov har fået massiv omtale, og derfor har advokaturchef Birte Wirnfeldt også valgt at fremlægge politiet beviser og materiale i sagen.

Læs dokumentationen herunder:

Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Amin Skov Badrbeigi for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1 og stk. 2, jf. til dels § 21, ved den 21. december 2012 ca. kl.01.44 at have forvoldt ildebrand på andres og egen ejendom på restaurant Vejlegården, Toldbodvej 13 B i Vejle, herunder med henblik på at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt.

Det betyder, at der ikke bliver nogen straffesag mod ham.

Begrundelse

Efter en samlet vurdering af sagen, herunder Badrbeigi´s forklaring, finder jeg ikke, at det kan forventes, at en domstol vil finde Badrbeigi skyldig i forholdet.

Sagens omstændigheder - efterforskningen

Dansikring rettede den 21. december 2012 kl. 02.00 henvendelse til politiet og oplyste, at flere alarmgrupper på restaurant Vejlegården var gået i gang. Politiet var fremme på stedet kl. 02.01 og konstaterede, at der var ild i restauranten, hvorfor brandvæsenet blev tilkaldt.

Den først ankomne patrulje fandt Amin Skov Badrbeigi, der var alene på stedet. Han lå udenfor under et åbent vindue på den nordlige side af restauranten. Han havde forskellige skader på kroppen, afsvedet hår på hovedet og var ukontaktbar.

Kl. ca. 02.09 ankom brandvæsenets indsatsleder, og en ambulance ankom til stedet kl. 02.14. Der var 4 indgangsdøre til stedet. Terrassedøren på sydsiden stod åben ved politiets ankomst. De øvrige 3 indgangsdøre var aflåste. Der var ingen opbrudsmærker på bygningen.

Det fremgår af ambulancejournalen, at Badrbeigi´s vejrtrækning var meget påvirket, og det var lægens vurdering, at han ved ankomsten til sygehuset var bevidstløs.

Undersøgelserne på hospitalet viste, at der var sod i Badrbeigis svælg og strube, men han var ikke røgforgiftet. Der var et let sammenfald af begge hans lunger og en mindre væskeansamling i lungehulen.

Det fremgår af de lægelige undersøgelser, at Badrbeigi havde skader i ansigtet, på skuldrene, armene, hænderne, ryggen og det ene ben. Lægerne vurderede, at skaderne kunne være opstået ved slag eller spark eller anden stump traume, men der var ikke påvist skoaftryk eller lignende, ligesom der ikke fandtes karakteristiske mærker efter evt. redskaber.

Da Badrbeigi blev fundet, konstaterede lægerne, at han havde afsvedet hår på hovedet. Ifølge Retsmedicinsk Institut kræver afsvedne hovedhår direkte eller meget nær kontakt med åben ild.

Det er fastslået, at branden på restaurant Vejlegården var påsat. Der var 7 arnesteder i restauranten. De brandtekniske undersøgelser har ikke kunnet afgøre, i hvilken rækkefølge arnestederne blev antændt. Der var anvendt 3 forskellige slags brændbare væsker i form af motorbenzin, miljøbenzin og alkohol. Alle disse typer brandbare væsker var tilgængelige på stedet.

Det fremgår af undersøgelser fra Teknologisk Institut, at der blev fundet benzin og alkohol på Badrbeigis bukser og sko. Vedrørende benzinsporene på Badrbeigis bukser har de tekniske undersøgelser endvidere godtgjort, at der i en fejemaskine tilhørende Restaurant Vejlegården er fundet benzin og alkohol.

Politiet afsøgte efterfølgende i forlængelse af branden udendørsområdet omkring restaurant Vejlegården med hunde, men der blev ikke fundet spor af betydning for sagen.

Omkring gerningsstedet var der på gerningstidspunktet opsat overvågningskameraer. Disse var opsat af selskabet G4S på vegne af fagforeningen 3F den 4. august 2012 i forbindelse med en længerevarende konflikt mod restaurant Vejlegården. De tekniske undersøgelser har vist, at kameraerne dækkede en stor del af området ved restauranten.

Kameraerne var bevægelsesstyrede, og der var en kort reaktionstid inden optagelserne startede. Undersøgelserne har endvidere vist, at der var enkelte blinde vinkler og udækkede områder ved restaurant Vejlegården.

Badrbeigi har om hændelsesforløbet forklaret, at han inde i restauranten blev overfaldet af to ukendte gerningsmænd med slag og spark, at han mistede bevidstheden ved overfaldet, og at han på et tidspunkt rejste sig op. Han blev da mødt af massiv varme og røg, og han mener ikke, at han på noget tidspunkt så ild.

Den 23. januar 2013 blev Badrbeigi fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding. Retten fandt, at der ikke var en sådan særlig bestyrket mistanke mod Badrbeigi, at han kunne varetægtsfængsles.

Retten begrundede løsladelsen med, at Badrbeigi blev fundet bevidstløs af slaglæsioner, der vanskeligt lod sig forklare med et fald fra kontorets lavtsiddende vindue, og at to vidner uafhængige af hinanden havde forklaret, at de havde set biler og personer udenfor restauranten omkring tidspunktet for branden. Endelig bemærkede retten, at det ikke kunne afvises, at sigtede havde fået benzin og olie på sine bukser og sko ved en anden lejlighed.

Den efterfølgende efterforskning har vist, at det ene vidne, som retten henviste til, havde taget fejl af tidspunktet for sine observationer. Dette vidneudsagn er derfor uden betydning for sagen. Det kan endvidere lægges til grund, at det var politiet, det andet vidne havde set holde foran restaurant Vejlegården. Politiet var da ankommet til stedet som følge af branden.

Herudover har efterforskningen ikke kunnet ændre ved sagens bevismæssige stilling, og det har således ikke været muligt at finde afgørende beviser, der understøtter eller afkræfter Badrbeigi´s forklaring.

Konklusion:

Det følger af retsplejelovens § 96, at Anklagemyndigheden ikke blot skal påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. For at Badrbeigi kan findes skyldig, skal Anklagemyndigheden føre et så stærkt bevis, at retten finder ham skyldig ud over enhver rimelig begrundet tvivl.

Oplysningerne om, at der har været ukendte gerningsmænd på stedet, beror alene på Badrbeigis forklaring.

Kriminalteknikerne har på grund af gerningsstedets beskaffenhed ikke fundet spor af gerningsmænd i restauranten. Afsøgningen med hunde uden for brandstedet afdækkede ingen spor af gerningsmænd.

Der blev ikke udfundet personer ved gennemsyn af videomaterialet, som kan antages at være gerningsmænd til episoden, men der er enkelte blinde vinkler omkring gerningsstedet, ligesom kameraerne er bevægelsesstyrede med en kort reaktionstid. Det kan ikke udelukkes, at kameraerne kan have undladt at registrere eventuelle gerningsmænds bevægelser og derfor ikke er påbegyndt med optagelser.

Der er ikke fundet vidner, der kan belyse forløbet.

Vedrørende de afsvedne hovedhår hos Badrbeigi har Retsmedicinsk Institut oplyst, at der må have været en direkte eller meget nær kontakt med åben ild.

Efterforskningen har ikke sikkert kunnet fastlægge, hvorledes denne kontakt er sket. De øvrige skader hos Badrbeigi efter branden lader sig vanskeligt forene med at være opstået ved et fald ud af et vindue, men der mangler omvendt karakteristiske mærker efter redskaber, sko eller lignende.

De lægelige oplysninger, herunder de afsvedne hovedhår, kan således ikke entydigt belyse hændelsesforløbet.

Fastlæggelse eller påvisning af et motiv er som udgangspunkt ikke nødvendigt for en domfældelse i en straffesag. Efterforskningen har imidlertid også omfattet forsikringsforholdene omkring restaurant Vejlegården, hvilket typisk er tilfældet i brandsager.

Restaurant Vejlegården blev forpagtet af Badrbeigi og drevet for dennes regning og risiko i selskabet Restaurant Vejlegården Aps. Restauranten blev bortforpagtet med driftsmateriel, løsøre mv., og Badrbeigi var forpligtet til at holde dette forsikret.

Lokalerne skulle ved ophør af forpagtningsaftalen afleveres i samme stand som ved overtagelse. Bygningsforsikringen blev afholdt af bortforpagteren ”Det gode Selskab Vejlegården Aps”, der ejes af Repo Holding AS ved Thomas B. Christensen, til hvem en evt. erstatning vil blive udbetalt.

Badrbeigi havde desuden tegnet en driftstabsforsikring, men om der har været overskud på driften må anses for tvivlsomt. På denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder Badrbeigi´s forklaring, finder jeg på den ene side det ikke muligt at føre det til domfældelse fuldt tilstrækkelige bevis for, at Badrbeigi har forvoldt ildebrand på Vejlegården den 21. december 2012.

På den anden side har efterforskningen godtgjort, at der heller ikke er grundlag for yderligere efterforskning vedrørende den påsatte brand, hvorfor sagen i det hele henlægges.

Efterforskningen vil dog kunne genoptages, hvis der måtte komme nye vægtige beviser i sagen.

Lovgrundlag

Sagen drejer sig om straffelovens § 181, stk. 1 og stk. 2, jf. til dels § 21 – ildspåsættelse på fremmed ejendom og forsøg på ildspåsættelse af egen ejendom for at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt.

Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 (ikke muligt at føre bevis for, at sigtede er skyldig).” 

Dagens Gossip