Dyrere biler på vej: Se skatteminister Thor Möger Pedersens notat her

Skatteminister Thor Möger Pedersen.

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) fortalte i dag om det kommende lovforslag, der skal lukke mulighederne for en, i følge ham, uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsafgift af leasing- og demobiler.

Forslaget vil indbringe statskassen en milliard kroner, der bruges til bedre og billigere kollektiv trafik.

- Jeg er glad for, at der nu er sikret penge til bedre og billigere kollektiv trafik. Samtidig ser jeg frem til et spændende og konstruktivt arbejde i den kommende kommission, som skal se på en samlet strategi for at fremme mobilitet og reducere trængslen i hovedstadsområdet, siger skatteminister Thor Möger Pedersen.

Regningen sendes selvsagt direkte videre til de kommende bilkøbere, men her kan du se notatet i dets fulde omfang:
Notat 22. februar 2012

Registreringsafgift – skærpelse af regler vedrørende brug af mindstebeskatningspriser
Regeringen vil gribe ind over for voksende spekulation i reglerne om såkaldte ”mindstebeskatningspriser” ved beregning af registreringsafgift på biler. Ud-nyttelsen af reglerne betyder, at der betales afgift af kunstigt lave priser.

Reglerne udnyttes af bilforhandlere ved utilsigtet brug af demobiler, og ifølge praksis kan også leasingselskaberne udnytte mindstebeskatningspriser. Cirka halvdelen af alle nye person- og varebiler registreres i dag som leasing- eller demobiler.
Regeringen vil om kort tid fremsætte et lovforslag, som sikrer, at der betales af-gift af de reelle priser for forbrugerne. Indgrebet vil betyde et årligt merprovenu på godt 1 mia.kr.

Det er fortsat regeringens mål i løbet af regeringsperioden at gennemføre en grøn, provenuneutral omlægning af registreringsafgiften som angivet i rege-ringsgrundlaget.

Forslag

Forslaget skal sikre, at afgiften for biler, der udtages som demonstrationsbiler eller leasingbiler, beregnes på samme måde som biler, der sælges til den endeli-ge bruger. Afgiftsgrundlaget skal altså være det samme, uanset om bilen sælges til en uafhængig køber eller disponeres af forhandleren selv.
Dette sikres på 3 måder:

For det første bliver det slået fast, at den afgiftspligtige værdi mindst skal svare til den værdi, forhandleren selv har givet for køretøjet.

For det andet skal interesseforbundne virksomheder – fx importør og leasingsel-skab – kunne godtgøre, at der er solgt biler til uafhængige købere til priser, der svarer til de priser, de selv har betalt afgift af. Det svarer til reglerne på transfer pricing området, hvor virksomhederne også har pligt til at kunne dokumentere, at interne handler finder sted til retvisende priser.

For det tredje offentliggøres afgiftsgrundlaget for alle solgte biler med angivelse af hvilke virksomheder, der har anmeldt køretøjet til afgiftsberigtigelse. Det giver større gennemskuelighed.

Formålet med ændringerne er at fjerne den omfattende fantasifulde anvendelse af demobiler til at bringe afgiftsgrundlaget ned til mindstebeskatningsprisen.

Desuden vil forslaget betyde, at leasingselskaber ikke længere kan afgiftsberig-tige køretøjer til mindstebeskatningsprisen.
Både vedrørende leasing- og demobiler vil der med forslaget skulle beregnes af-gift på baggrund af den almindelige pris.

Dertil kommer, at interesseforbundne virksomheder vil skulle kunne dokumen-tere, at den pris, der handles til, faktisk er den almindelige pris.
Modellen indebærer dog også en stramning for egentlige demobiler (dvs. de bi-ler, der anvendes til kundernes prøvekørsler, inden forhandleren sælger dem).

Baggrund

Udgangspunktet i registreringsafgiftsloven er, at den afgiftspligtige værdi er bi-lens almindelige pris ved salg til slutbruger i Danmark. Når en bil sælges til sin nye ejer, er der ikke tvivl om, hvad den afgiftspligtige pris er: Det er den pris, som den nye ejer betaler til forhandleren.

Der findes imidlertid en række sammenhænge, hvor der ikke findes en alminde-lig pris til slutbruger, fordi bilen reelt ikke skifter ejer. Derfor har der udviklet sig en praksis, hvor mindstebeskatningsprisen i stedet benyttes som afgifts-grundlag.

Mindstebeskatningsprisen er beregnet som importprisen plus lovens krav til den samlede mindsteavance på 9 pct. plus moms og er det laveste afgiftsgrundlag, der kan bruges ved salg til slutbruger.

Mindstebeskatningsprisen er typisk lavere end den ”almindelige pris”, som er den pris, køretøjet faktisk sælges for til slutbrugeren. Det skyldes, at avancerne på nye biler som regel er større end 9 pct. og for nogle biler meget større. Ved at anvende mindstebeskatningsprisen frem for den almindelige pris fås derfor et lavere afgiftsgrundlag for registreringsafgiften, og staten taber provenu.

Denne praksis har skabt en konkurrencefordrejning mellem bilimportører, lea-singselskaber og forhandlere, hvor leasingselskaber altid kan afgiftsberigtige til mindstebeskatningsprisen, men forhandlerne for at opnå samme fordel først skal
lade bilen eller motorcyklen registrere til virksomheden selv som demobil. Og den har givet anledning til et fald i statens indtægter fra registreringsafgiften.

Lovændringen vil få virkning for kontrakter, der er indgået fra fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget. Fremsættelse forventes at ske snarest. Lovændrin-gen vil ikke få betydning for allerede indgåede kontrakter. SKAT har på bag-grund af den hidtidige kontrolindsats et godt overblik over den nuværende an-vendelse af regelsættet om brug af mindstebeskatningspriser i forbindelse med leasing- og demobiler. I tiden indtil fremsættelsen af lovforslaget vil SKAT in-tensivere overvågningen af, at reglerne ikke misbruges.

Økonomiske konsekvenser

Efter tilbageløb og adfærd vil merprovenuet være ca. 1 mia. kr. årligt efter fuld tilpasning af bilparken.

 

Top partnere


Lån penge
Find det bedste lån til dig, der lige står og mangler penge her og nu til en rejse eller en ny computer.


Vejle24
Vejles nye netavis med seneste nyt fra Vejle og omegn.
 

Dagens Gossip