Kvindelige lærere giver klogere børn

Mange ting har indflydelse på børns læring. Én af dem er, hvis læreren hedder Christine i stedet for Christian. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har undersøgt sammenhængen mellem lærerens baggrund, ressourcer og undervisning og folkeskoleelevernes faglige præstationer.

Internationale undersøgelser har tidligere både be- og afkræftet, at lærerens køn i sig selv skulle betyde noget for elevernes præstationer, men i den nye danske undersøgelse er tvivlen til at overse.

»Analyserne af sammenhængen mellem køn og elevernes faglige præstationer viser, at elever med mandlige lærere klarer sig dårligere end elever med kvindelige lærere,« står der i rapporten, der udkommer i dag.

»Vi havde ikke regnet med at finde en forskel mellem mandlige og kvindelige lærere, så vi blev selvfølgelig overraskede, da det kom til det resultat,« siger Maria Falk Mikkelsen, der er en af forskerne bag rapporten.

Man kunne fristes til at tro, at mænd oftere end kvinder bliver sat til at undervise i klasser med urolige drenge og lignende, men det er ikke tilfældet:

»Mandlige lærere underviser ikke oftere klasser med flere indvandrere eller med et lavere uddannelsesniveau blandt forældrene. At elever med mandlige lærere klarer sig dårligere, synes dermed ikke umiddelbart at være et resultat af, at mandlige lærere underviser særligt udfordrede klasser«, står der i rapporten.

Heller ikke det faktum, at mandlige lærere generelt forbereder sig mindre – ja, det er et af rapportens resultater – end deres kvindelige kolleger ændrer ved sammenhængen mellem lærerens køn og børnenes læring.

Ifølge forskerne kan der være flere årsager til, at elever med kvindelige lærere klarer sig bedre.

»En forklaringen kan være, at mænds faglige kvalifikationer er dårligere, når de søger ind på læreruddannelsen, og at de derfor også er fagligt svagere, når de er færdiguddannede. Det er ikke noget, vores rapport kan bruges til at konkludere, men det er vores plausible bud baseret på flere udenlandske undersøgelser,« siger Maria Falk Mikkelsen, der også peger på muligheden for, at de dygtige mandlige lærere oftere bliver rekrutteret som skoleledere eller skifter lærergerningen ud med et andet job.

For at opnå den bedste læring hos børnene, kræver det dog mere end en kvindelig lærer. Rapporten viser nemlig også, at børn lærer mere hos lærere, der kan sikre ro i klasseværelset og sørge for, at aftalerne bliver overholdt. En klassisk lærerdyd som autoritet giver altså bedre karakterer hos eleverne simpelthen af den årsag, at når en lærer optræder som en autoritet, så hører eleverne bedre efter og lærer mere. Det er dog ikke et udtryk for, at forskerne bag undersøgelsen ønsker den sorte skoles kæft, trit og retning tilbage.

»Nej, jeg synes ikke, at det her er udtryk for den sorte skole. Undersøgelsen viser, at der er nogle traditionelle måder at undervise på, som der godt kan være god ræson i - blandt andet at læreren skal optræde som en autoritet og med respekt i undervisningen. Det er der, vi ser de bedste resultater,« siger professor Søren C. Winter, der har været en af hovedkræfterne bag undersøgelsen.

»Den gode læring er også kendetegnet ved, at der er et godt klassemiljø. Det betyder, at der er gode sociale relationer både mellem læreren og eleven og indbyrdes mellem eleverne. Det betyder også, at der er ro i klassen,« siger han.

Moderne undervisningsformer som elevorienteret undervisning er også blevet undersøgt for at se, om den form giver bedre læring. Heller ikke her får den klassiske, autoritære undervisning baghjul.

»Vi ser ikke nogen tilsvarende positiv betydning af at bruge elevorienteret undervisning, hvor der lægges vægt på proces frem for resultater, og hvor eleverne i højere grad inddrages i planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen. For eksempel gennem gruppearbejde og individuel opgaveløsning, hvor lærerne ikke blander sig så meget. Det giver det mere læring, hvis undervisningen er styret med mere fast hånd,« siger Søren C. Winter.

Dagens Gossip