Bred aftale på det specialiserede område

Dansk Folkeparti samt de andre partier i folketinget er blevet enige om en bred aftale for det specialiserede socialområde, for at sikre en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov.

Det er en aftale, som baserer sig på kommunernes vilje til at gøre det rigtige og samarbejde bedre end hidtil.

Der etableres en statslig koordineringsstruktur, hvor Socialstyrelsen skal lave udmeldinger om særlige målgrupper, som der er behov for, at kommunerne samarbejder om. Den nationale koordinationsstruktur bygger på dialog samt tillid til, at kommunerne herefter kan sikre, at den enkelte borger med specialiseret behov får det rigtige tilbud.

Dansk Folkeparti glæder sig over, at de specialiserede tilbud styrkes, samt at vidensopbygningen fastholdes.

- Det er helt afgørende, at vi ikke mister specialiseret viden. Vi opfatter aftalen som et skridt i den rigtige retning, og vil følge området tæt, da der er store udfordringer på området, siger folketingsmedlem Karina Adsbøl.

Aftalen indeholder bl.a. Styrket opbygning af viden og bedre samarbejde på tværs af regioner og kommuner.

• Øget synergi på specialundervisningsområdet: VISO/Socialstyrelsen overtager ansvaret for at tilvejebringe den specialrådgivning, som i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

• Bedre grundlag for planlægning og investering for de regionale tilbud: Beliggenhedskommunernes mulighed for at overtage regionernes sociale tilbud og mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud begrænses til kun at kunne ske én gang i hver valgperiode.

• Incitament til effektiv drift: Revision af takstreglerne skal sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af private og regionale tilbud og understøtte udbuddet af særligt specialiserede tilbud.

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 millioner kroner årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Den øvrige del af aftalen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

Dagens Gossip