Landsret om bunke-bøde: OK med fire-dobbelt p-bøde til bilist

Det var bilejernes organisation FDM, der havde rejst sagen for en af sine medlemmer, men Østre Landsret giver nu parkeringsselskabet City Parkering medhold.

Sagen handler kort fortalt om en mand, der i foråret 2011 parkerede sin bil ulovligt i flere dage.

Det skete fra den 27. marts og frem til den 1. april. Han havde parkeret ulovligt på et privat område, hvor det var skiltet med, at en en overtrædelse ville medføre en afgift på 590 kroner pr. påbegyndt døgn.

Det benyttede en parkeringsvagt til at smække fire parkeringsbøder i forruden, til en samlet pris på 2.360 kroner.

Tidligere har en anden dom ellers fastslået, at det offentlige kun må udstede en parkeringsbøde for hver overtrædelse, og altså underkendt bunke-bøder.

I dagens døm slår Østre Landsret imidlertid fast, at det ikke gælder i dette tilfælde, hvor der klart var skiltet over konsekvenserne af en overtrædelse.

Dokumentation - her er dagens dom:

Østre Landsret har den 29. november 2012 afsagt dom om retten til at opkræve flere kontrolafgifter for en længe­revarende ube­rettiget parkering på et privat område med skiltning om vilkår for parkering.

I landsrettens begrundelse for afgørelsen hedder det:

”Efter områdets karakter samt skiltenes placering, størrelse og udformning finder landsret­ten, at der var skiltet på en tilstrækkelig tydelig måde, således at A ved sæd­vanlig agtpågi­venhed burde have bemærket såvel skiltet om privat område som de af City Parkeringsser­vice opsatte skilte om vilkår for parkering. Skiltene om vilkår for parkering angav, at for køretøjer uden særskilt tilla­delse var parkering tilladt i maksimalt 2 timer, og ”Ved over­trædelse pålægges en kontrolafgift på kr. 590,- pr. påbegyndt døgn.”

Ved at parkere i området findes A at have accepteret de ved skiltningen angivne vilkår for parke­ring, som var affattet på en klar og forståelig måde. A, der lang­tidsparkerede sin bil fra den 27. marts 2011 om morgenen og til i hvert fald den 1. april 2011 om formiddagen, blev i perioden pålagt 4 kontrolaf­gifter henholdsvis den 27., 28. og 31. marts samt den 1. april og dermed i over­ensstemmelse med skiltningen. Herefter, og da der ikke i forhold til den stedfundne parkering findes at være grundlag for i medfør af de påberåbte be­stemmelser i aftaleloven at tilsidesætte vilkårene for parke­ringen som urimeli­ge, tager landsretten City Parkeringsservices påstand til følge [om betaling af alle 4 kontrolafgifter].”

Hvad mener du? Er det ok med flere bøder for samme forseelse? Deltag i debatten her:

 

Dagens Gossip