Odsherred kommune er trængt af sociale udgifter

Mange kommuner har problemer med voksende udgifter på det sociale område. Odsherred er en af dem. Fra 2008 til 2011 er kommunens udgifter til kontanthjælp steget fra 38 mio. kr. til 70 mio. kr. - svarende til 84 procent - og samlet er den offentlige forsørgelse til førtidspension, kontanthjælp og foranstaltninger i form af anbringelser og lignende steget med 58 procent i perioden. Dertil kommer øgede kommunale udgifter til boligindskud, boligsikring m. v.

Øget tilflytning
En væsentlig del af de stigende udgifter skyldes tilflytning af socialt udsatte enkeltborgere og familier; således var der i 2011 en tilflytning på 31 kontanthjælpsmodtagere, 19 nye førtidspensionister i hvert af årene, otte familier med markante sociale problemer, og syv tilflyttede børn med vidtgående behov for specialundervisning. Selv om Odsherred Kommune i disse år reelt har en befolkningstilbagegang, er der tale om en netto-tilgang af borgere, der kræver en kommunal sagsbehandling, social indsats og følgelig udgift, hvilket giver en uheldig skævvridning af midlerne i Odsherred Kommune.

Anbefalinger
Økonomiudvalget har derfor fået udarbejdet rapporten ”Socialt udsatte tilflyttere i Odsherred”, som belyser de faktiske tal og problemets omfang. Rapporten har for nylig været behandlet i Økonomiudvalget, og nu skal der arbejdes videre med at udføre de anbefalinger, rapporten kommer med. Det drejer sig bl.a. om etablering af et ”modtagekontor” for socialt udsatte tilflyttere med komplekse sociale problemer, øget fokus på enlige kontanthjælpsmodtagere, kritisk gennemgang af visitationer, foretaget af andre kommuner ved tilflytning, og en opfølgning på førtidspensionister med arbejdsindtægt.
Rapporten viser, at en overvejende del af de sociale tilflyttere enten er født og opvokset i kommunen eller har familie og venner der og derfor ofte vender tilbage efter nogle år uden for kommunen, typisk i nabokommunen Holbæk. Det er således ikke alene social eksport fra andre kommuner og boligmarkedet, som medfører socialt udsat tilflytning til kommunen, men også de sociale relationer, som trækker ellers fraflyttede socialt udsatte retur til kommunen.

 

Dagens Gossip