Webshops må ikke kræve køb for et bestemt beløb for at levere gratis

Mange webshops tilbyder at levere de købte produkter gratis, og det er jo en fin service.

Og gratis bruges i det hele taget flittigt i forskellige sammenhænge i mange butikker på nettet.

Men hvad er egentlig lovligt - og hvor gå grænsen?

Det har e-mærket, den danske mærkningsordning på nettet, nu pointeret.

Butikkerne på nettet må gerne reklamere med gratis eller fri levering, men denne ydelse må ikke være betinget af, at du skal købe for et bestemt beløb.

Altså er det ikke lovligt. hvis butikkerne kræver du køber for 500 kroner for at få leveret gratis.

Omkring gratis varer er reglerne også ret strikse.

Man må således ikke love kunderne gratis varer uden at de også ER gratis.

Altså heller ikke her betinge, at man skal købe to produkter for at få nummer tre gratis.

Gratis skal altså altid betyde det ordet udtrykker - nemlig gratis.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder og information

 

Dagens Gossip