Nøgletal

10/09/2019 09:15

webmaster

Studie
Nøgletal
De vigtigste nøgletal.
Såvel stater, kommuner, organisationer og institutioner som virksomheder benytter sig af nøgletal. Og det er der god grund til.

Mest læste i dag

Uanset om man er en statslig instans, en børnehave eller en virksomhed er man nødt til at kende sine nøgletal. Det kan nemlig koste rigtig dyrt ikke at kende dem eller at kunne forholde sig til dem.

Nøgletal

Nøgletal er en vigtig del af et hvert regnskab, for det giver overblik over, om der er tale om udvikling, stilstand eller afvikling i økonomien. De gør det dermed muligt at foretage en analyse af udviklingen med henblik på at se nærmere på, hvor der kan spares eller effektiviseres.

Man kan så sammenligne det enkelte område år efter år eller måned for måned og følge virksomheden, men det er også vigtigt se alle nøgletallene i en sammenhæng inden for den samme periode, for at få et helhedsbillede af økonomien i en given periode.

Det er nemlig ikke kun selve bundlinjen, der afgør om et regnskabsår har været godt eller skidt.

Nøgletal gør det også muligt at foretage sammenligning med andre virksomheder, instanser eller afdelinger for at se, hvordan man klarer sig i forhold til hinanden.

Og det kan være afgørende for om der spares inden for et specifikt område, eller om der er behov gøre tingene på en bedre eller mere effektiv måde for at følge med.

Dog skal man være opmærksom på at sammenligning kun kan finde sted med lignende virksomheder, instanser eller afdelinger, men det kan for så vidt godt lade sig gøre på tværs af brancher i nogle tilfælde.

De vigtigste nøgletal

I denne artikel tager vi udgangspunkt i, hvilke nøgletal en virksomhed har behov for at kende.

Nogle nøgletal er vigtigere end andre, og det kan variere fra virksomhed til virksomhed, hvilke tal i regnskabsanalysen, der skal tillægges mest vægt, men de vigtigste nøgletal generelt er:

  • Overskudsgraden
  • Dækningsgraden
  • Likviditetsgraden
  • Afkastningsgrad
  • Egenkapitalens forrentning
  • Debitorernes omsætningshastighed
  • Kreditorernes omsætningshastighed
  • Soliditetsgrad
  • Nulpunktsomsætning
  • Varelagerets omsætningshastighed

Overskudsgrad

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der reelt er indtjening, og beregnes således:

Overskudsgrad = resultat før renter x 100 / nettoomsætning.

Den kan påvirkes af omkostninger, hvorfor det er vigtigt, at en virksomhed er dygtig til at holde omkostningerne nede.

Dækningsgrad

Ændringer i dækningsgraden kan skyldes at salgsprisen er ændret eller at der ændret i produktionen eller foretaget skift af leverandører eller prisændringer. 

Når man kigger på dækningsgrad, handler det om se, hvor meget omkostninger fylder i forhold til virksomhedens omsætning. Det er som regel de variable omkostninger der skaber forskellen, men hvis virksomheden flytter adresse og får en højere husleje, kan denne også påvirke. Dækningsbidrag beregnes sådan:

Dækningsgrad = dækningsbidrag/omsætning x100

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden beskriver, hvor stor en del af virksomheden penge, der ikke er bundet i eksempelvis varelager eller bygninger. Det er så at sige rede penge, der kan bruges bl.a. til at betale regninger. Altså virksomhedens kortsigtede betalingsevne.

Likviditetsgrad beregnes således:

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / kortfristede gældsforpligtelser.

Afkastningsgrad

Med dette nøgletal kan man finde ud af, om en virksomhed kan generere overskud ud fra den indskudte kapital.

Afkastningsgraden beregnes således:

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver.

Egenkapitalens forrentning

Nøgletallet beskriver, hvordan en virksomheds forrentning af den kapital, der er investeret i virksomheden er, og beregnes sådan.

Egenkapitalens forrentning = resultat efter renter x 100 / egenkapital.

Den bruges sammen med afkastningsgraden til at se, om egenkapitalens forrentning er større eller mindre end afkastningsgraden.

Er den større, betyder det at virksomheden vinder på fremmedkapitalen i forhold til, hvad prisen er for at låne den.

Er den mindre taber virksomheden på sin fremmedkapital.

Debitorernes omsætningshastighed

Hvor hurtige debitorerne til at betale det, de skylder virksomheden, påvirker bl.a. virksomhedens likviditet. Jo højere omsætningshastighed, desto bedre.

Debitorernes omsætningshastighed = omsætning /debitorer.

Kreditorernes omsætningshastighed

Hvor lang kredit har virksomheden hos dem, som den handler med, har også stor betydning. Jo lavere omsætningshastigheden er her, jo bedre, for det gælder om at beholde pengene i virksomheden så længe som muligt.

Kreditorernes omsætningshastighed = varekøb /kreditorer.

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden beskriver, hvor godt virksomheden er polstret økonomisk. Er den gearet til at kunne modstå et tab?

Jo højere soliditetsgrad, jo bedre, for det har betydning for, hvornår man er nødt til at dykke ned i fremmedkapitalen.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver.

Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætningen er det nøgletal, der viser, hvor meget virksomheden skal tjene for at udgifterne er dækket ind, og den kan opnå et resultat på 0.

Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger/dækningsgrad*100

Varelagerets omsætningshastighed

Det handler om at få omsat en vare så meget som muligt i løbet af et år, for varer der ligger stille på lageret koster virksomheden. 

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager.