315 uger siden

|

05/05/2018
Reliabilitet
Hvad betyder reliabilitet?
Hvad betyder reliabilitet og hvordan bruges det korrekt? Find svaret herunder.

Dagens topnyheder

Reliabilitet betyder pålidelighed og defineres desuden som en:

Egenskab ved en testmetode der angiver om en måling er nøjagtig og korrekt udført, således at gentagne målinger vil føre til samme resultat. 

Reliabilitet

Vi kan bredt sige, at reliabilitet måler nøjagtigheden i indsamling af data. For at der kan være tale om en høj reliabilitet er det således et krav inden for empiriske og specielt eksperimentelle videnskaber, at to, der uafhængigt af hinanden undersøger, afprøver eller tester det samme, får samme resultat samt at en given test giver samme resultat, hvis den gentages.

Indenfor videnskab handler reliabilitet altså om, hvorvidt et forsøg udført under fuldstændig ens omstændigheder vil give de samme resultater en anden gang.  Hvis det er et forsøg, så skal redskaberne såsom fx en kolbe være ens i begge forsøg. Hvis det er et interview, så skal rækkefølgen af spørgsmål være ens i begge interviews.

Reliabilitet i forbindelse med en kvantitativ undersøgelse?

Den kvantitative metode handler om at finde årsagssammenhænge via statistiske analyser, såsom forholdet mellem årsag og virkning (kausalitet) og derefter generalisere dem til resten af befolk-ningen. 

I en kvantitativ undersøgelse, fx en meningsmåling, kan resultaterne af en meningsmåling med 1.000 danskere således anvendes til at sige noget om alle danskere. For at anvende en såkaldt stikprøve til at konkludere noget om en større befolkning, så må undersøgelsen dog være af en vis kvalitet. Så derfor må vi tjekke validiteten (gyldigheden) og reliabiliteten (pålideligheden).

Hvordan tjekkes validiteten?

Der er en række spørgsmål, man kan stille sig selv, såfremt man ønsker at tjekke validiteten af en meningsmåling.

  • Måler vi det, vi gerne vil måle? Får vi klare svar, der kan omsættes til tal og procenter? Hvis ikke; Så har vi problemer med validiteten.

I såfald må vi kigge nærmere på, hvorvidt der findes systematiske fejl eller skævheder, der resulterer i, at vi rammer skævt og får svar, der ikke besvarer vores spørgsmål. Fx kan der være problemer med den måde spørgsmålene er formuleret på, dataindsamlingen eller lignende. 

Hvordan tjekkes reliabiliteten?

Reliabiliteten eller pålideligheden kan tjekkes med en række spørgsmål:

  • Hvor præcise er vi til at måle det, vi gerne vil måle? (Får vi præcise svar på vores spørgsmål?) Hvis ikke; Så har vi problemer med reliabiliteten.
  • Hvis vi gentager undersøgelsen på præcis samme måde, får vi så det samme resultat? Hvis ikke; Så har vi problemer med reliabiliteten.

I såfald må vi kigge nærmere på, hvorvidt der findes upræcisheder eller tilfældigheder i undersøgelsesdesignet, der kan påvirke resultatet?  Er undersøgelsen f.eks. Blevet gennemført under omstændigheder, der kan have påvirket respondenternes svar?  Foregik der fx noget i respondent-ernes miljø, der kan have påvirket deres svar? Interagerede de med hinanden eller interagerede spørgeren med respondenterne? 

Reliabilitet kan således afgøres ved at spørge ind til, hvorvidt der er fejlkilder ved den måde undersøgelsen er fortaget på. En samlet vurdering må kigge på alt fra problemformuleringen, over formuleringen af spørgsmålene, udvælgelsen af respondenterne til miljøet de blev udspurgte i samt indsamlingen og behandlingen af data.

Læs mere om validitet og reliabilitet her.