Uregelmæssige verber

Skrevet af webmaster

241 uger siden

|

13/10/2019
Uregelmæssige verber
Alt, hvad du bør vide om uregelmæssige verber.
Uregelmæssige verber omtales også som stærkt bøjede verber. Her kan du se, hvilke det drejer sig om, og hvordan du tackler dem.

Dagens topnyheder

Uregelmæssige verber opfører sig ikke som de almindelige regelmæssige, og det er let at kende forskel på de to typer.

Uregelmæssige verber

De regelmæssige kaldes også for svagt bøjede verber, Disse bøjes ved at få én af følgende endelser. 

 • -ede 

 • -te 

 • -de 

Eksempler:

At hente, jeg henter, jeg hentede

At blæse, det blæser, det blæste

At have, jeg har, jeg havde

De stærkt bøjede verber bøjes på andre måder, og det er svært at putte dem i kasser som sådan, så man bliver nødt til at lære dem og huske dem. Nogle af dem ender på -t , mens andre ender på uregelmæssige måder, deraf navnet uregelmæssige verber. 

Eksempler:

At bede, jeg beder, jeg bad

At nyse, jeg nyser, jeg nøs

At vinde, jeg vinder, jeg vandt

Nogle af de stærke verber kan også bøjes svagt, men de hører altså stadig til under uregelmæssige verber, fordi de netop har mulighed for at være stærkt bøjede, så den trumfer så at sige de regelmæssige verber på den måde.

Det sker, at nogle bruger de uregelmæssige verber forkert. Specielt ved et ord som bede, vil nogle sige bedte, men det er altså lodret forkert, og illustrerer, hvor svært det kan være for folk at finde rundt i de forskellige bøjninger.

Sådan finder du rundt i de uregelmæssige verber

Herunder kan se en liste med uregelmæssige verber og deres bøjning i alfabetisk rækkefølge.

Hvis et ord både kan bøjes svagt og stærkt, er begge mulighederne taget med på listen for at give det bedste overblik over ordet.

Infinitiv/Bydeform  Præsens/Nutid  Præteritum/Datid  Præteritum participium/Kort tillægsform

 • andrage – andrager – androg – andraget

 • bede – beder – bad – bedt

 • bedrage  – bedrager – bedragede/bedrog – bedraget

 • betyde – betyder – betød – betydet

 • bide – bider – bed – bidt

 • bidrage – bidrager – bidragede/bidrog – bidraget

 • binde – binder – bandt – bundet

 • blive – bliver – blev – blevet

 • briste – brister – brast/bristede – bristet

 • bryde – bryder – brød – brudt

 • brydes – brydes – brødes – brødes

 • byde – byder – bød – budt

 • bære – bærer – bar – båret

 • drage – drager – drog – draget

 • drikke – drikker – drak – drukket

 • drive – driver – drev – drevet

 • falde – falder – faldt – faldet

 • fare – farer – for/farede – faret

 • finde – finder – fandt – fundet

 • findes – findes – fandtes – fandtes

 • fise – fiser – fes/fisede/fiste – feset/fiset/fist

 • flyde – flyder – flød – flydt

 • flyve – flyver – fløj – fløjet

 • fnise – fniser – fnes/fnisede/fniste – fniset/fnist

 • fnyse – fnyser – fnøs/fnysede/fnyste – fnyset/fnyst

 • fortryde – fortryder – fortrød – fortrudt

 • fryse – fryser  – frøs – frosset

 • fyge – fyger  – føg – føget

 • få – får – fik – fået

 • gide – gider – gad – gidet

 • give – giver – gav – givet

 • glide – glider – gled – gledet

 • gnide – gnider – gned – gnedet

 • gribe – griber – greb – grebet

 • græde – græder – græd – grædt    

 • gyde – gyder – gød – gydt

 • gyse – gyser – gøs/gyste – gyst

 • gælde – gælder – gjaldt – gjaldt/gældt

 • gå – går – gik – gået

 • hedde – hedder – hed – heddet

 • hive – hiver – hev – hevet

 • hjælpe – hjælper – hjalp – hjulpet

 • holde – holder – holdt – holdt

 • hænge – hænger – hang/hængte – hængt

 • jage – jager – jog/jagede – jaget

 • klinge – klinger – klang/klingede – klinget

 • knibe – kniber – kneb – knebet

 • komme – kommer – kom – kommet

 • krybe – kryber – krøb – krøbet

 • kvæde – kvæder – kvad – kvædet

 • lade – lader – lod – ladet/ladt – (eksempel: at lade stå til)

 • lade – lader – ladede/lod – ladet/ladt – (eksempel: at lade vandet)

 • le – ler  – lo – leet/let

 • lide – lider – led – lidt

 • ligge – ligger  – lå – ligget

 • lyde – lyder – lød – lydt

 • lyve – lyver – løj – løjet

 • løbe – løber – løb – løbet

 • nyde – nyder – nød – nydt

 • nyse – nyser – nøs/nyste – nyst

 • opdrage – opdrager – opdragede/opdrog – opdraget

 • pibe – piber – peb – pebet

 • ride – rider – red – redet

 • rinde – rinder – randt – rundet

 • rive – river – rev – revet

 • ryge – ryger – røg – røget

 • se – ser – så – set

 • sidde – sidder – sad – siddet

 • skide – skider – sked – skidt

 • skride – skrider – skred – skredet

 • skrige – skriger – skreg – skreget

 • skrive – skriver – skrev – skrevet

 • skryde – skryder – skrød/skrydede – skrydet

 • skyde – skyder – skød – skudt

 • skære – skærer – skar – skåret

 • slå – slår – slog – slået

 • slås – slås – sloges – sloges

 • slibe – sliber – sleb – slebet

 • slide – slider – sled – slidt

 • slippe – slipper – slap – sluppet

 • smide – smider – smed – smidt

 • smyge – smyger – smøg/smygede – smøget/smyget

 • snige – sniger – sneg – sneget

 • snyde – snyder – snød – snydt

 • sove – sover – sov – sovet

 • spinde – spinder – spandt – spundet

 • springe – springer – sprang – sprunget

 • sprække – sprækker – sprak/sprækkede – sprukket/sprækket

 • stå – står – stod – stået

 • stige – stiger – steg – steget

 • stikke – stikker – stak – stukket

 • stinke – stinker – stank – stinket

 • stjæle – stjæler – stjal – stjålet

 • stride – strider – stred – stridt

 • strides – strides – stredes – stredes

 • stryge – stryger – strøg – strøget

 • svide – svider – sved – svedet

 • svie – svier – sved – svedet

 • svige – sviger – sveg – sveget

 • svinde – svinder – svandt – svundet

 • svinge – svinger – svang – svunget

 • sværge – sværger – svor/sværgede – svoret/sværget

 • synge – synger – sang – sunget

 • synke – synker – sank – sunket

 • tage – tager – tog – taget

 • tie – tier – tav/tiede – tiet

 • træffe – træffer – traf – truffet

 • trække – trækker – trak – trukket

 • tvinde – tvinder – tvandt – tvundet

 • tvinge – tvinger – tvang – tvunget

 • vige – viger – veg – veget

 • vinde – vinder – vandt – vundet

 • vride – vrider – vred – vredet

 • være – er – var – været

 • æde – æder – åd – ædt