Førtidspension

07/06/2018 21:45

webmaster

Business
Førtidspension
Se alt om førtidspension satser, hvordan man ansøger og hvem der oftes tilkendes tidlig pension.
Hvis det kan dokumenteres, at din arbejdsevne er så varigt og væsentligt nedsat, at du ikke kan passe hverken et almindeligt job eller et fleksjob, så kan du få tilkendt førtidspension.

Mest læste i dag

Læs nærmere om reglerne og satserne herunder.

Hvem kan få førtidspension?

Førtidspension kan gives, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt nesat i en sådan grad, at du ikke kan passe hverken et almindeligt job eller et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

I sidste ende er det din kommune, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som oftest have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension. I dette ressourceforløb vurderer din kommunen en række forhold, såsom din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet samt din helbredstilstand. 

Hvis det skønnes, at du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller.lignende, så vil du ikke få bevilliget førtidspension.

Ud over kommunens vurdering af din samlede situation, så skal du opfylde nogle  krav for at få førtidspension:

  • Du skal være dansk statsborger.
  • Du skal have fast bopæl i Danmark. 
  • Du skal have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år og til du når folkepensionsalderen. 

Hvis du er flygtning er du omfattet af særlige regler. 

Du har ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.

Hvor meget kan du få i førtidspension?

Hvor meget du kan få i førtidspension afhænger af, hvorvidt du er enlig, gift eller samlevende, samt hvor meget du og din partner har i indtægt. Det fulde beløb i førtidspension før skat kan du se her:

FØRTIDSPENSION SATSER 2018 (Efter de gamle regler)

Du er omfattet af de gamle regler, hvis du har fået førtidspension eller invaliditetsydelse før 01.01.2003.

(x) Skattefrit, (*) Uafhængigt af anden indtægt, (o) Bortfalder for alle ved pensionsalderen

FØRTIDSPENSION SATSER 2018 (Efter nye regler)

Du hører under de nye regler, hvis din kommune startede din sag om førtids-pension efter den 1. januar 2003.

Hvis du som enlig eller du og din ægtefælle/samlever har for store indtægter, så kan din førtidspension blive sat ned. De indtægter, der har betydning, er følgende:

  • Indkomst ved personligt arbejde, løn, honorar mv. 
  • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension 
  • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger 
  • Indkomst ud over førtidspensionen, som du skal betale skat af 
  • Positiv kapitalindkomst 

Dette er indtægtsgrænserne. Tjener du / I  mere end det vil det medføre en nedsættelse af din førtidspension: