306 uger siden

|

30/07/2018
Business
G-dage
Hvad er g-dage og hvordan får jeg dem udbetalt?
G-dage er et begreb, der bruges i forbindelse med hjemsendelse eller afskedigelse. Her kan du se, hvad de betyder for dig.

Dagens topnyheder

G-dage dækker, hvis de dine ansættelsesvilkår ændres i en række tilfælde. 

Det kan godt være en smule indviklet alt efter din situation, så det er altid en god idé at få en samtale omkring det med din a-kasse. For at kunne få udbetalt G-dage skal du nemlig først og fremmest være medlem af en a-kasse.

Efter 1. juli 2017 bliver der ikke længere sondret mellem ansættelsesforhold, der varer over tre måneder og under tre måneder.

G-dage

G-dage står for arbejdsgivergodtgørelse og skal betales af din arbejdsgiver, hvis du står i en situation, hvor du bliver:

 • Fyret fra dit job.
 • Hjemsendt eksempelvis i forbindelse med materialemangel eller vejrlig.
 • Sat på arbejdsfordeling.
 • Sat ned i arbejdstid.
 • Ophører med tidsbestemt akkord eller opgaveakkord og lignende.

Dette gælder uanset om du er fastansat, om du er vikar eller om du har en tidsbegrænset ansættelse.

Det er kun de første to ledighedsdage, kaldet 1. og 2. ledighedsdag, det gælder for, og den enkelte arbejdsgiver kan højst blive pålagt at betale for 16 G-dage pr. år.

Hvornår skal arbejdsgiveren IKKE betale?

Der er visse situationer, hvor arbejdsgiveren er fritaget for at betale. Det sker, hvis:

 • Arbejdsophøret er selvforskyldt.
 • Du takker nej til fortsat at arbejde, selvom arbejdsgiveren har givet dig et tilbud.
 • Du skal arbejde på fuld tid for en anden arbejdsgiver.
 • Arbejdsgiver allerede har udbetalt 16 G-dage i det pågældende kalenderår.
 • Du ikke kan opfylde det krav, der stilles til lønnede timer.
 • Din ansættelse har været med løntilskud.
 • Arbejdsgiveren er gået konkurs eller i betalingsstandsning.
 • Ophøret af arbejdet sker grundet lockout eller en strejke.
 • Arbejdsophøret sker i forbindelse med force majeure, altså en ekstraordinær situation, som ingen af parterne har kontrol over. Det kan eksempelvis være vejret eller krig.

Det er vigtigt, at du kontakter din a-kasse, hvis du eller situationen ikke opfylder betingelserne for G-dage. I nogle tilfælde vil du nemlig have ret til dagpenge i stedet, men det afhænger meget af, hvilken situation, der er tale om.

Hvad er reglerne for G-dage?

Hvis din situation ikke står på listen over ovenstående begivenheder, har din arbejdsgiver pligt til at betale G-dage i forbindelse med din fyring, hjemsendelse eller nedsættelse af din arbejdstid. 

Det er dog en betingelse, at du har haft mindst 74 timers arbejde inden for de seneste fire uger. Medmindre du er på timeløn. I så fald kan perioden på 4 uger nemlig forlænges ved helligdage og sygdom og lignende.

Du må ikke holde ferie eller være syg på G dage, hvis din arbejdsgiver skal betale for G-dagene.

Normalt ligger G-dagene de første to dage, efter at du er gået hen og blevet ledig, men der er faktisk en undtagelse. 

Har du ikke haft det samme antal timer som normalt, altså færre timer, og har du ikke haft fuld tid samme uge, vil din sidste arbejdsdag blive til en G-dag.

Som tilkaldevikar vil du eksempelvis altid blive betragtet som opsagt automatisk, når du er færdig med arbejdet den pågældende dag.

Hvor meget kan man få udbetalt?

Man skal enten være helt ledig eller delvist ledig på G-dage. Dage hvor der er deltidsarbejde og dage, hvor der intet arbejde er tæller som ledighedsdage, hvorfor G-dage deles i hele og halve dage. 

Skal du have udbetalt G-dage for en hel ledighedsdag er beløbet på 860 kr. i 2018.
Er der derimod tale om en halv ledighedsdag er beløbet på 460 kr. i 2018.

Beløbet bliver løbende reguleret, da satsen for G-dage følger dagpengesatsen, hvilket betyder, at taksterne stiger i januar 2019. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, hvad beløbet for 2019 ventes at blive.

En hel ledighedsdag betyder, at du har over fire timers ledighed, mens en halv ledighedsdag er defineret som fire timer eller under.

Kan man få G-dage og dagpenge samtidig?

Kort sagt, nej.

Den godtgørelse du får, eller har krav på at få fra din arbejdsgiver, trækkes fra dine dagpenge. 

Har du ret til, eller får du, godtgørelse for en hel dag af din arbejdsgiver, trækker din fagforening 7,4 timer fra dagpengene. 

Er der kun tale om en halv G-dag, trækker fagforeningen dig kun for 3,7 timer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du får dine G-dage udbetalt, skal du henvende dig til din fagforening.

Det er bl.a. vigtigt, fordi din a-kasse har pligt til at trække dig i dagpengene for de timer, som din arbejdsgiver burde have udbetalt, uanset om du rent faktisk får pengene.