307 uger siden

|

02/07/2018
Kontanthjælp
Hvad er kontanthjælp satser og regler for kontanthjælp under 30? Find svarene her. - Foto: Scanpix
Kontanthjælp har gennem de sidste mange år været heftigt debatteret i medierne, og til tider omgærdet af myter, men hvad er kriterierne for at modtage ydelsen, og hvor meget drejer det sig egentlig om? Få svaret her.

Dagens topnyheder

Kontanthjælp blev tidligere kaldt for bistandshjælp og er en social ydelse for borgere, som ekstraordinært ikke kan forsørge sig selv, eller deres familie, på grund af en indtruffen begivenhed af social karakter.

Kontanthjælp

Kontanthjælpen har gennem årene ofte ledt til en ophedet debat både mellem politikere og blandt befolkningen, og kontanthjælpsordningen har i de sidste mange år, ligesom så mange andre områder, gennemgået en hel del reformer.

Det er eksempelvis ikke længere muligt at få almindelig kontanthjælp, hvis du er under 30 år, og der er en række afgrænsede kriterier, som du skal opfylde, for at kunne komme i betragtning til få kontanthjælp satser og for at kunne beholde den.

Er du under 30 år, hører du enten ind under ordningerne kontanthjælp på ungesats eller uddannelseshjælp.

Hvem kan få kontanthjælp?

For at få kontanthjælp skal være fyldt 30 år og opfylde en række forhold.

Du skal:

  • have været ramt af eksempelvis sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, partners dødsfald eller lign.
  • som følge af mindst en af de ovenstående grunde, skal du befinde dig i en situation, hvor du ikke kan skaffe de nødvendige fornødenheder til dig selv eller din familie
  • ikke være forsørget af andre
  • ikke kunne få dit forsørgelsesbehov dækket af andre ydelser eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Kontanthjælp under 30 år

Er du under 30 år, og har du det, der hedder en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du få kontanthjælp på ungesats.

Betingelserne for at opnå det, er samme som der er angivet i afsnittet oven over, men beløbene og tillægsmuligheder er skruet anderledes sammen, og så afhænger størrelsen bl.a. også af, om du er over eller under 25 år, om du bor hjemme og om du har børn.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal kontakte din kommune, hvis du står i en situation, hvor du har brug for kontanthjælp. De vil så indkalde dig til en samtale senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig.

Ved samtalen vil jobcentret vurdere din situation og tage stilling til, om du er det der hedder jobparat, eller det der kaldes aktivitetsparat.

Vurderer jobcentret, at du er i stand til at komme i arbejde inden for 3 måneder, vurderes du til at være jobparat og skal derfor stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og være aktivt jobsøgende. 

Du skal kunne dokumentere din jobsøgning og løbende registrere alle dine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet på linje med de almindelige dagpengemodtagere, der får dagpenge gennem a-kasserne.

Vurderer jobcentret derimod, at du ikke er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du det, der hedder aktivitetsparat, og du får nogle andre typer af tilbud, der har som mål at gøre dig jobparat.

Hvordan udregnes kontanthjælpen?

Hvor meget du kan få i kontanthjælpsats afhænger bl.a. af, om du har børn, som du skal forsørge.

Har du formue eller indtægt, påvirker dette også kontanthjælpens størrelse, og muligheden for at få den, og er du gift, afhænger det også af din ægtefælles formue og indtægt.

Med formue menes der både penge og værdier, der kan omsættes til penge. Du må have op til 10.000 kr. i formue. Ægtefæller må tilsammen eje op til 20.000 kr.

Kommunen yder ikke hjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov, men ud over den føromtalte formue, ser myndighederne faktisk også bort fra en anden del af en eventuel formue.

Den del der eksempelvis er nødvendig for at kunne opretholde eller sikre en nødvendig standard i forhold til bolig, eller som de vurderer bør bevares af hensyn til din eller familiens muligheder for erhverv eller uddannelse. 

Kommunen ser også bort fra indtægter som invaliditetsbeløb eller invaliditetsydelse m.fl.

Har du eller din ægtefælle indtægter, vil de blive trukket fra i kontanthjælpen krone for krone som udgangspunkt.

Men kommunen lader kontanthjælpsmodtageren og ægtefællen beholde 26,78 kr. pr. udført arbejdstime, såfremt der er tale om arbejdsindtægter eller indtægter i forbindelse med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Er du eksempelvis beskæftiget som led i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller som led i et tilbud i integrationsprogrammet efter integrationsloven, kan du og din ægtefælle altså beholde en del af lønnen. Dog max. op til 160 timer pr. måned pr. person.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp satser?

Den månedlige kontanthjælp sats for personer over 30 år ligger som udgangspunkt på 11.554 kr. for dig uden børn og 15.355 kr. for dig, der har børn i 2020.

Men som tidligere nævnt er der altså en lang række forhold, der spiller ind i forhold til det endelig udbetalte beløb.

Er du under 30 år og skal have kontanthjælp på ungesats er beløbene:

Hjemmeboende under 29 år. 3.594

Udeboende under 29 år. 7.448

Er du forsørger uden ret til børnetilskud, er taksten 10.268 kr. og 14.677 kr., hvis du er enlig forsørger.

Er du fyldt 25 år, og i kategorien aktiveringsparat, har du mulighed for at modtage et aktivitetstillæg efter tre måneder i de uger, hvor du deltager i et tilbud eller har ønske om et tilbud. Er du forhindret i at deltage på grund af eksempelvis alvorlig sygdom, kan du få aktivitetstillæg alligevel.

Aktivitetstillægget bringer det udbetalte beløb op på 11.282 i 2020, uanset om du er udeboende eller hjemmeboende.

Er du forsøger eller enlig forsørger kan du med aktivitetstillægget modtage 15.355 kr.

Hvilke forpligtelser har jeg, når jeg modtager ydelsen?

Du skal være tilmeldt jobcentret for at kunne få kontanthjælp, og du skal tage imod de job- og aktiveringstilbud, som kommunen giver dig. Gør du ikke det, mister du din ret til kontanthjælp.

Kan jeg holde ferie?

Du må gerne holde ferie, hvis du får kontanthjælp.

Du har ret til i alt 4 ugers ferie med kontanthjælp, såfremt du har modtaget kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt, hvor du ønsker at afholde din ferie. 

Du kan højst holde 2 ugers ferie ad gangen, og du skal på forhånd har aftalt det med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter.