Sygedagpenge

Se de nyeste sygedagpenge satser. Foto: Shutterstock

Alle kan blive ramt af sygdom eller en ulykke, og sygedagpenge kan være en stor hjælp til at komme gennem et både kortere og længere sygdomsforløb. Læs her om regler for sygedagpenge satser og udbetaling.

For at være berettiget til at modtage sygedagpenge, er der en række krav du skal opfylde. Disse krav varierer alt efter, om du skal have udbetalt sygedagpenge fra en privat arbejdsgiver eller kommunen. 

Sygedagpenge

Du er berettiget til sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtigt på grund af sygdom, eller hvis du er kommet til skade. Sygedagpenge er tænkt som en økonomisk hjælp, og kompensation for tabt arbejdsevne, og som støtte til, at du i løbet af kortest tid, kan vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Men for at kunne modtage sygedagpenge skal du anmelde og dokumentere årsagen til din mistede arbejdsevne. Du skal også være indstillet på at modtage relevant genoptræning, så du får din arbejdsevne tilbage.

Den 7. februar 2013 præsenterede den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen regeringens forslag til en ny model for sygedagpengesats. Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget at indfase sygedagpengereformen i to omgange

En af de grundlæggende ideer bag sygedagpengeloven er, er at alle der har været sygemeldt i over 8 uger, skal have adgang til en hurtigere opfølgning i kommunalt regi, og sagen skal genvurderes inden 22 uger fra sygemeldingen.

Efter seks måneder kan den sygemeldte i stedet for dagpenge, blive overført til at modtage en lavere ydelse på niveau med kontanthjælp.

Kan jeg få sygedagpenge?

Som udgangspunkt er du berettiget til sygedagpenge hvis du er lønmodtager og samtidig medlem af en a-kasse. Dette gælder også hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, eller er gift og arbejder sammen din partner som er selvstændig erhvervsdrivende og medlem af en a-kasse. 

Men for at modtag sygedagpenge fra din arbejdsgiver, er det nødvendigt du opfylder visse betingelser. Du skal således minimum havde været ansat hos din arbejdsgiver i otte uger før du kan få udbetalt sygedagpenge. Derudover skal du indenfor, en otte-uger lange periode have været i arbejde i minimum 74 timer. 

Du kan søge om sygedagpenge, som lønmodtager her.

Sygedagpenge fra kommunen

Hvis du ikke har kan opfylde kravene der skal opfyldes for at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, har du mulighed for at modtage sygedagpenge fra kommunen i stedet.

For at modtage sygedagpenge udbetaling fra kommunen, skal du opfylde et af følgende krav:

 • Du skal have arbejdet minimum 240 timer inden for det seneste halve år, op til første sygedag.
 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned. 
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov. Du er ansat i fleksjob.

Du kan søge om sygedagpenge, hvis du er ledig her.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Som udgangspunkt beregnes sygedagpenge sats normalvis på baggrund af den indtægt du ville været berettiget til, hvis du ikke var syg. Men uanset hvad du tidligere har tjent, kan sygedagpengene ikke være på mere end 116,22 kr. pr. time - eller 4.300 kr. pr. uge. Du skal være opmærksom på du ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpengene. 

Hvis du får arbejdsløshedsdagpenge på det tidspunkt, hvor du bliver sygemeldt, er sygedagpengene på det samme beløb, som du modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

Hvor lang tid kan jeg få sygedagpenge?

Du er berettiget til sygedagpenge udbetaling så længe du er delvis eller fuldt uarbejdsdygtig. Du bliver altså opfattet som uarbejdsdygtig, når du ifølge en vurdering ikke kan opfylde dine hidtidige arbejdsopgaver.

Når du har været sygemeldt i tre måneder, skal jobcentret udføre hvad der hedder en bred vurdering. Det vil sige, du bliver vurderet hvor uarbejdsdygtighed du er i bred forstand, i relation til dit uddannelses- og beskæftigelsesområde.

Kan jeg få retten til sygedagpenge forlænget?

Du kan få sygedagpengeperioden forlænget til over 22 uger, hvis du opfylder en af disse kriterier:

 • Kommunen anser det for sandsynligt, at revalidering vil blive iværksat.
 • Kommunen anser det for nødvendigt at gennemføre fx arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne. Så kan dagpengeperioden forlænges i op til 69 uger.
 • Du er under eller venter på lægebehandling, og lægen skønner, at du kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger.
 • Kommunen vurderer, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
 • En læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom som fx kræft. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning.
 • Der er rejst en sag om arbejdsskade ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det er som følge af denne skade, du er sygemeldt.
 • Du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag.
 

Dagens Gossip