FAKTA: Disse paragraffer er i spil i hackersag

To mænd er ved Retten på Frederiksberg tiltalt for at trænge ind i it-systemer, som indeholdt forskellige offentlige registre, hos virksomheden CSC. Her er de paragraffer i straffeloven, som anklagemyndigheden har rejst tiltale efter.

§ 193:

Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år

§ 263.

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Stk. 2:

Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Stk. 3:

Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

Der er i sagen rejst tiltale efter stk. 3, jævnfør stk. 2.

§ 291.

Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2:

Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180 (grov brandstiftelse), § 181 (brandstiftelse), § 183, stk. 1 og 2 (forvoldelse af sprængning), § 184, stk. 1 (forstyrrelse af den offentlige transport), § 193 (forstyrrelse af informationssystemer) eller § 194 (forbrydelser mod offentlige mindesmærker), kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Der er i sagen rejst tiltale efter stk. 2.

/ritzau/

 

Dagens Gossip